Zpsoby Platby

czech_republic eská republika

více informací
Kreditní karta / debetní karta
 • Okamité zpracování po obdrení objednávky a dat
 • ádné další poplatky

 • Plate jednoduše, bezpen a online.
 • ástka se odete po objednání.
 • Faktura se vystavuje v den odeslání.

více informací
Platba pedem prostednictvím pevodu
 • Zpracování se zahájí po pijetí platby
 • ádné další poplatky

 • K odetení uhrazené ástky dochází pi pevodu.
 • Faktura se vystavuje v den odeslání.
 • Do zprávy píjemci zadejte íslo zakázky a také zákaznické íslo, pokud jej máte pidleno.
 • Zajistte prosím, aby z pevádné sumy nebyly odeteny pípadné bankovní poplatky (varianta poplatk „OUR“). Mnoho bank rozdluje píslušné poplatky automaticky mezi píjemce a plátce, co vede k tomu, e kvli pijetí neúplné platby nelze zahájit výrobu.
 • Myslete prosím na to, e doba zpracování v bance iní u pevodu online 1 bankovní pracovní den a u pevod zadaných prostednictvím papírového píkazu k úhrad 2 bankovní pracovní dny. Navíc je teba pipoítat 1 a 2 pracovní dny na interní zaútování.

Bankovní spojení

Majitel útu: Onlineprinters GmbH
Banka: Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag

íslo útu: 4049300002
Kód banky: 7910
IBAN: CZ32 7910 0000 0040 4930 0002
BIC: DEUTCZPX

více informací
PayPal
 • Okamité zpracování po obdrení objednávky a dat
 • ádné další poplatky

 • Plate jednoduše, bezpen a online.
 • ástka se odete po objednání.
 • Faktura se vystavuje v den odeslání.

K poskytovateli platebních slueb: PayPal

Pouze pro úady, resp. Státní instituce

více informací
Platba po vystavení faktury 
 • Pouze pro úady, resp. státní instituce
 • Okamité zpracování po obdrení objednávky a dat
 • ádné další poplatky

 • Splatnost beze sráky, bhem 14 dní
 • Faktury je moné vystavovat jen s uvedenou sazbou dan z pidané hodnoty. Není moné dodatené pepisování faktur na jiné (nap. sníené) sazby DPH!
 • Zde lze poádat o platbu fakturou.