Svtová novinka v digitálním tisku: Onlineprinters kupuje stroj 100K

Od srpna 2019 byl v Onlineprinters testován tiskový stroj K 100, pedstavující nejnovjší model ady HP Indigo. Technici ze spolenosti HP spolu s odborníky na digitální tisk z Onlineprinters provádli velmi dkladné testování stroje za bícího provozu a doladili jej tak do stavu pipravenosti pro uvedení na trh.

Onlineprinters bn psobí jako technologický partner v oblasti vývoje a zdokonalování tiskových postup, systém pro další zpracování nebo materiál pouívaných pi prmyslovém tisku. Od srpna 2019 probíhalo v nmeckém výrobním závod ve mst Neustadt an der Aisch provozní testování nejnovjšího stroje pro digitální tisk HP Indigo 100K. 

Beta fáze byla zahájena ji v srpnu 2019. Nový stroj pro digitální tisk podával pi praktickém testování pesvdivé výsledky, a to pi konstantní vysoké kvalit a rychlosti produkce. Odborníci na digitální tisk z Onlineprinters se tak mohli zapojit u do vývoje stroje, aby bylo zajištno jeho snadné uívání a udrování. Po úspšném ukonení testovací fáze investovala spolenost další miliónovou sumu do úseku digitálního tisku a stroj zakoupila. 

Význam digitálního tisku se stále zvyšuje, protoe tato technologie umouje cenov píznivou výrobu i u niších náklad. Spolenost Onlineprinters od zaátku ví vynikající technologii HP Indigo, která dokáe uspokojit i vysoké nároky grafik a reklamních agentur. V zájmu zajištní kvality tiskových produkt navíc v oblasti ofsetového i digitálního tisku sázíme na homogenní strojní park a necháváme si certifikovat tiskové procesy i další zpracování dle oborových norem. To platí i pro digitální tisk, který je od roku 2019 certifikován dle standardu PSD (ProcessStandard Digital). 

Další informace o získaných certifikacích a našich nárocích na kvalitu naleznete v ásti „Certifikovaná kvalita“.