Bezpenost a kvalita

Abychom vám mohli své tiskové produkty a sluby poskytovat v trvale vysoké kvalit, vnujeme zvláštní pozornost dodrování písných standard. Rzné certifikace neslouí jen ke kontrole výsledk tisku a dalšího zpracování produkt, ale i k nezávislému ovení transparentnosti procesu nákupu pro zajištní optimální ochrany kupujících. Velký draz po celou dobu klademe na zabezpeení vašich dat. 

 

 

ProcessStandard Offset

Naše tisková produkce byla ji vícekrát ocenna renomovanou zkušební peetí PSO: Standard PSO („ProcessStandard Offset“) obsahuje popis prmyslov orientovaných a normalizovaných postup pi výrob tiskovin, které odpovídají mezinárodní ad norem 
ISO 12647 –

PSO je tedy standardem pro tiskový prmysl. 

 

Prostednictvím PSO je moné zajistit kvalitu výroby tiskovin, a to od píjmu dat a po hotový tiskový produkt. Švýcarské odborné centrum Ugra se zamením na techniku tisku a médií provádí certifikaci s vyuitím odpovídajících zkušebních prostedk a kontrolních metod. 

 

 

ProcessStandard Digital

Z dvodu rostoucí poptávky po menších tiskových nákladech a rychlejší dostupnosti produkt stále více rostl význam techniky digitálního tisku. A tento trend bude pokraovat i nadále. Po certifikaci v oblastech ofsetového tisku a dalšího zpracování pistoupila spolenost Onlineprinters v zájmu zajištní vysokých kvalitativních standard rzných proces také k certifikaci v oblasti digitálního tisku. 
 

Od ervence 2019 je spolenost Onlineprinters dritelkou peet FOGRA dle normy ISO 15311, a me se tak jako první online tiskárna pyšnit trojí certifikací kvality. 
 

V oblasti digitálního tisku sází Onlineprinters mimo jiné na špikové stroje HP, vyuívající technologii Indigo.

 

 

CERTIFIKOVANÉ DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ

Vysoké nároky na kvalitu tiskových produkt se netýkají jen reprodukce obrazu – mezi faktory podmiující optimální výsledky tiskové produkce patí i kroky provádné v rámci dalšího zpracování, napíklad oezávání, skládání, šití a lepení. Spolenost Onlineprinters si proto jako jedna z prvních evropských tiskáren nechala certifikovat nejen samotný tisk, ale i další zpracování dle standardu ProcessStandard Offset (PSO).

 

Jako jedna z prvních evropských tiskáren jsme si v roce 2017 nechali certifikovat i další zpracování tiskovin, take se u nás v rámci kontroly kvality zohleduje i provádní výrobních proces následujících samotný tisk, jako jsou oezávání, skládání, sešívání atd.