Bezpenost a kvalita

Abychom vám mohli své tiskové produkty a sluby poskytovat v trvale vysoké kvalit, vnujeme zvláštní pozornost dodrování písných standard. Rzné certifikace neslouí jen ke kontrole výsledk tisku a dalšího zpracování produkt, ale i k nezávislému ovení transparentnosti procesu nákupu pro zajištní optimální ochrany kupujících. Velký draz po celou dobu klademe na zabezpeení vašich dat. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ProcessStandard Offset

Naše tisková produkce byla ji vícekrát ocenna renomovanou zkušební peetí PSO: Standard PSO („ProcessStandard Offset“) obsahuje popis prmyslov orientovaných a normalizovaných postup pi výrob tiskovin, které odpovídají mezinárodní ad norem 
ISO 12647 –

PSO je tedy standardem pro tiskový prmysl. 

 

Prostednictvím PSO je moné zajistit kvalitu výroby tiskovin, a to od píjmu dat a po hotový tiskový produkt. Švýcarské odborné centrum Ugra se zamením na techniku tisku a médií provádí certifikaci s vyuitím odpovídajících zkušebních prostedk a kontrolních metod. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ProcessStandard Digital

Z dvodu rostoucí poptávky po menších tiskových nákladech a rychlejší dostupnosti produkt stále více rostl význam techniky digitálního tisku. A tento trend bude pokraovat i nadále. Po certifikaci v oblastech ofsetového tisku a dalšího zpracování pistoupila spolenost Onlineprinters v zájmu zajištní vysokých kvalitativních standard rzných proces také k certifikaci v oblasti digitálního tisku. 
 

Od ervence 2019 je spolenost Onlineprinters dritelkou peet FOGRA dle normy ISO 15311, a me se tak jako první online tiskárna pyšnit trojí certifikací kvality. 
 

V oblasti digitálního tisku sází Onlineprinters mimo jiné na špikové stroje HP, vyuívající technologii Indigo.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CERTIFIKOVANÉ DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ

Vysoké nároky na kvalitu tiskových produkt se netýkají jen reprodukce obrazu – mezi faktory podmiující optimální výsledky tiskové produkce patí i kroky provádné v rámci dalšího zpracování, napíklad oezávání, skládání, šití a lepení. Spolenost Onlineprinters si proto jako jedna z prvních evropských tiskáren nechala certifikovat nejen samotný tisk, ale i další zpracování dle standardu ProcessStandard Offset (PSO).

 

Jako jedna z prvních evropských tiskáren jsme si v roce 2017 nechali certifikovat i další zpracování tiskovin, take se u nás v rámci kontroly kvality zohleduje i provádní výrobních proces následujících samotný tisk, jako jsou oezávání, skládání, sešívání atd.