ivotní prostedí a udritelný rozvoj

Naší snahou je ji dlouho ochrana ivotního prostedí a klimatu. ONLINEPRINTERS se tiskem, který je šetrný vi pírodním zdrojm, zasazuje za citlivé zacházení s naší planetou.

 

FSC®

Certifikát FSC® poskytuje krom jiného doklad, e je výrobní etzec pi výrob tiskaských výrobk ve výrobních a servisních stupních a po další zpracování a logistiku kompletní a vyhovuje tedy standardm FSC®. Forest Stewardship Council® (FSC®) je mezinárodní obecn prospšná organizace, která vytvoila, provozuje a dále vyvíjí první systém k certifikaci trvale udritelného lesního hospodáství.

 

Bliší informace ohledn FSC® naleznete v kapitole Ochrana ivotního prostedí.

 

 

PEFCTM

„Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes“ (PEFCTM) (esky: „Systém certifikace trvale udritelného hospodaení v lesích“) je celosvtov nejvtší nezávislá organizace ke kontrole trvale udritelného hospodaení v lesích. Jako poskytovatel tiskových slueb s certifikací PEFCTM jsme povinni pro jednotlivé tiskové výrobky pouívat certifikované papíry, které byly vyrobeny z celulózy nebo deva z ekologického, ekonomického a sociáln smluvního trvale udritelného hospodaení v lesích.

 

Bliší informace ohledn PEFCTM naleznete v kapitole Ochrana ivotního prostedí.

 

 

ENERGETICKÝ MANAGEMENT DLE NORMY ISO 50001:2011

Ve výrobní firm, jako je ta naše, je energie potebná na mnoha místech: Po celý den bí tiskaské stroje i zaízení pro další zpracování, elektinu spotebovává i technické vybavení výrobních hal, je také poteba vytápt kanceláské prostory a klimatizovat serverovny.

 

A aby se na ádném z tchto míst energie neztrácela, absolvovala firma Onlineprinters certifikaci del normy DIN ISO 50001. Pi tomto systému energetického managementu se pezkoumávají vnitropodnikové procesy z hlediska efektivního vynakládání energie a následn se vypracují strategie, které umoní maximáln šetit ivotní prostedí. Zodpovdné zacházení s pírodními zdroji se projevuje napíklad pi vyuívání elektiny a tepla: Vzhledem k nasazení energeticky úinných zaízení spotebujeme mén elektrického proudu, zatímco díky vyuívání odpadního tepla tém nepotebujeme další vytápní výrobních prostor. 

 

 

 

Imprim’Vert®

Spolenost ONLINEPRINTERS si obnovila francouzskou ekologickou certifikaci Imprim’Vert®  (v pekladu: zelený tisk). V rámci optovného ovovacího procesu, který vedl auditor Benoît Moreau, prokázal podnik dodrování písných pravidel pro získání této ekologické certifikace.

Ta zahrnují: likvidaci nebezpeného odpadu v souladu s platnými normami, bezpené skladování tekutin obsahujících škodlivé látky, nepouívání jedovatých látek, kontrolu spoteby energií a podporování povdomí o ekologických otázkách u zamstnanc i zákazník.

Francouzská pee Imprim’Vert®

Certifikaci mohou získat tiskárny, které mají své sídlo nebo zákazníky ve Francii a jsou ochotné se podrobovat pravidelným auditm. Pi vývoji a realizaci ekologické strategie tiskárnám napomáhá sí sestávající z 200 povenc pro ochranu ivotního prostedí. Tuto francouzskou ekologickou pee získalo v roce 2019 celkem 1852 tiskáren z Evropské unie.