PEHLED

Skupina Onlineprinters patí k nejvtším evropským online tiskárnám. Ve vlastních provozech vyrábíme individuální tiskoviny – od leták a po kompletní veletrní stánky – pro více ne 1 000 000 zákazník ze 30 evropských zemí. 

 

Ve firemních závodech v nmeckém Fürth a Neustadtu an der Aisch, anglickém Southendu, dánském Aarhusu a polském Šttín kadý rok vyrobíme, dále zpracujeme a rozešleme více ne 3 miliardy tiskovin. Pro naše zákazníky pracuje 1 660 kvalifikovaných zamstnanc. Skupina Onlineprinters psobí na poli online tisku od roku 2004 a její koeny sahají a do roku 1984, kdy byla zaloena klasická tiskárna. Jsme spolehlivým partnerem B2B zákazník, jako jsou tiskárny, agentury a prodejci.  


 

Široké spektrum produkt a rychlá dostupnost

V e-shopu je aktuáln moné objednat více ne 5000 tiskových produkt, jako jsou napíklad letáky, plakáty, reklamní bannery, katalogy, broury i roll up systémy a prezentaní stny pro veletrhy a jiné akce. Krom marketingových oddlení velkých spoleností, kreativních a grafických studií vyuívají tuto širokou nabídku i obchodníci, kteí si objednávají zejména standardní tiskoviny za výhodné ceny. Zákazníkm z ad prodejc nabízíme zasílání zboí bez odkazu na nás jako výrobce (whitelabel) a také prémiový program s atraktivními podmínkami. Díky monostem objednání, jako je expresní tisk (s výrobou ješt v tentý den) dokáeme v kombinaci s expresní dopravou ásten zajistit dodávku tiskovin ji den po objednávce. Všichni zákazníci pak profitují z našich výhodných a transparentních cen a monosti objednávání 24 hodin denn – a to i prostednictvím mobilních zaízení.


 

Informujte se zde o prémiovém programu.

Filozofie znaky: Ti znaky – jeden princip

Zásadním faktorem pro úspch spolenosti bylo spuštní prvního e-shopu pod doménou diedruckerei.de. Pod touto znakou spolenost vystupuje i nadále v Nmecku. Na trh v sousedních evropských zemí zaala spolenost výraznji pronikat v roce 2008. Zde pod znakou Onlineprinters prodává tiskové produkty za výhodné ceny. Od roku 2017 patí do skupiny Onlineprinters další velmi úspšná znaka Solopress, díky ní spolenost posílila své postavení ve Spojeném království. V lednu 2018 se ke skupin Onlineprinters pipojila dánská online tiskárna LaserTryk. Tiskárna LaserTryk má vedoucí postavení na skandinávském trhu.

 

Šetíme náklady, chráníme ivotní prostedí

Trvalá udritelnost a ochrana ivotního prostedí jsou nedílnou souástí našeho obchodního modelu: Metoda hromadného tisku, pi ní se na jeden tiskový arch tiskne vícero zakázek, minimalizuje prostih a tím šetí papír. Mnoství odpadu z obal se spolenosti daí sniovat pouitím centrálního zásobování barvou pi ofsetovém tisku. Onlineprinters nabízí papíry s peetí FSC, PEFC a Modrý andl a také monost „klimaticky neutrálního tisku“. Standardní doprava tiskovin je zásadn klimaticky neutrální.


 

Více o ochran ivotního prostedí ve spolenosti Onlineprinters

Vysoké kvalitativní standardy

A u jde o tisk jediného kusu nebo velkých náklad, tiskneme podle normy ProcessStandard Offset (PSO). Jako jedna z prvních tiskáren jsme si nechali certifikovat i další zpracování tiskovin. Moderní tiskové stroje jsou vybaveny automatickými kontrolními systémy, které mí a regulují nános barvy. Pesto musí kadá zakázka projít rukama odborných pracovník, kteí provádí finální kontrolu tiskových arch. Po ukonení tisku probíhá pímo v závod další zpracování. Interní systém ízení kvality je zárukou toho, e zákazníci dostanou jen prvotídní tiskové produkty.


Pejít pímo ke všem certifikacím.

Strojní park

Pro ofsetový tisk pouíváme v souasné dob celkem 189 tiskových jednotek a jsme tak nejvtší evropskou tiskárnou, která pracuje s archy formátu 3b (piblin 70 x 100 cm). V oblasti ofsetového tisku sázíme na technologii firmy Heidelberger Druckmaschinen AG, v oblasti digitálního tisku pouíváme mj. tiskaské stroje HP Indigo. Pi dalším zpracování vyuíváme napíklad stroje Horizon a Müller-Martini, pi velkoformátovém tisku pak technické vybavení znaek HP a Durst.