Prohlášení o ochraně osobních údajů

Těší nás Váš zájem o náš internetový obchod. Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže v textu naleznete podrobné informace o nakládání s Vašimi osobními údaji. Zpracování vašich dat probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

Správcem Vašich osobních údajů (čl. 4 bod 7 GDPR) je společnost:

 

Onlineprinters GmbH
Dr.-Mack-Straße 83 
90762 Fürth 
Německo

1. Používání internetových obchodů

Naše internetové obchody můžete navštěvovat i bez uvádění svých osobních údajů s výjimkou ukládání přístupového záznamu. Při každém otevření webové stránky webový server automaticky ukládá pouze přístupový záznam v rámci takzvaných server logfiles, který obsahuje např. název požadovaného souboru, Vaši IP adresu, datum a čas otevření stránky, objem přenesených dat a údaje o požadujícím operátorovi, který si soubor vyžádal (přístupové údaje) a který provede záznam o navštívení internetových stránek. Cílem je podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ochrana našich oprávněných zájmů, konkrétně zájmu na zajištění spolehlivého provozu webové stránky a zlepšení naší nabídky.


2. Shromažďování osobních údajů

Shromažďujeme osobní údaje pouze tehdy, jestliže nám je dobrovolně sdělíte v rámci své objednávky, při navázání kontaktu s námi nebo při založení zákaznického účtu. Informace o osobních údajích, které shromažďujeme, jsou uvedeny v zadávacích formulářích. Jako povinná pole jsou označeny údaje, které v daných případech nezbytně potřebujeme pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, a to pro účely zpracování Vámi zaslaného kontaktního formuláře, pro založení zákaznického účtu nebo pro účely realizace smlouvy.

Po úplné realizaci smlouvy nebo vymazání Vašeho zákaznického účtu bude další zpracování Vašich osobních údajů omezeno a po uplynutí případných lhůt pro uchovávání údajů stanovených právními předpisy budou tyto údaje vymazány, pokud neudělíte výslovný souhlas s jejich dalším zpracováním nebo jestliže si vyhradíme právo na jejich další zpracování, které bude v souladu se zákonem a o němž vás budeme dále v tomto prohlášení informovat. Údaje budou vymazány buď prostřednictvím příslušné funkce v zákaznickém účtu, nebo na základě zprávy, kterou nám zašlete.


3. Předání údajů


4. Reklama zasílaná e-mailem a poštou


5. Soubory cookies – souhlas a správa

Aby pro Vás byla návštěva našeho internetového obchodu příjemným zážitkem, využíváme tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se mohou ukládat na Vaše koncové zařízení.

Abychom Vás v následujícím textu mohli podrobně informovat o technologiích cookies a získat, spravovat a dokumentovat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů prostřednictvím technologií vyžadujících souhlas, používáme službu pro správu souhlasů Správa souhlasu. Je to nezbytné k tomu, abychom splnili svou zákonnou povinnost podle čl. 6 odst. 1  písm. c) GDPR a mohli prokázat udělení Vašeho souhlasu podle čl. 7 odst. 1 GDPR. 

Odvolání souhlasu

Máte právo svobodně nastavit, k jakému souboru cookie, který není nezbytně nutný, nám udělíte souhlas se zpracováním, a to individuálně pomocí služby pro správu souhlasů Správa souhlasu. Podrobné informace poskytovatelů naleznete také v odkazu na Službu pro správu souhlasů, který Vám poskytujeme při prvním i dalších otevřeních stránky našeho internetového obchodu.


6. Social Media

Naše aktivity na sociálních sítích a platformách slouží k lepší a aktivnější komunikaci s našimi zákazníky a zájemci a zlepšují informovanost o našich produktech a akcích. Pokud chcete naše aktivity na sociálních sítích sledovat, musíte se sami aktivně do příslušné sítě přihlásit. Společnost Onlineprinters neposkytuje těmto provozovatelům sociálních sítí žádné osobní údaje ani údaje o užívání. V našem internetovém obchodě najdete pouze odkazy na naše prezentace na sociálních sítích.

Pokud jste udělili souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR příslušnému provozovateli sociálních médií, budou se při Vaší návštěvě těchto online prezentací Vaše údaje automaticky shromažďovat a ukládat pro účely průzkumu trhu a reklamy. Z těchto údajů pak budou za použití pseudonymů vytvářeny uživatelské profily. Tyto profily se používají např. k zapojení inzerce, která pravděpodobně odpovídá Vašim individuálním preferencím, a to na platformách i mimo ně. K tomuto účelu se obvykle používají cookies. Podrobné informace o zpracování a používání údajů příslušným provozovatelem sociálních médií a kontaktní údaje provozovatele, Vaše práva a možnosti nastavení na ochranu Vašeho soukromí jsou uvedeny v informacích o ochraně osobních údajů, na které odkazujeme na našem webu. Pokud má některý z poskytovatelů sídlo v třetí zemi, je takové předávání osobních údajů založeno na standardních smluvních doložkách přijatých v souladu s čl. 46 GDPR. Zpracování osobních údajů v rámci navštívení naší prezentace na sociálních sítích je prováděno na základě dohody uzavřené mezi společnými správci podle čl. 26 GDPR.

 


7. Vaše práva

Jako subjekt údajů máte tato práva:
 • podle čl. 15 GDPR máte právo od nás získat potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud je zpracováváme, máte právo v definovaném rozsahu získat přístup k Vašim osobním údajům a k informacím o jejich zpracování;
 • podle čl. 16 GDPR máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které zpracováváme, bez zbytečného odkladu opravili nebo doplnili, jsou-li nepřesné nebo neúplné;
 • podle čl. 17 GDPR máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které zpracováváme, bez zbytečného odkladu vymazali, pokud jejich další zpracování není nezbytné;
  • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
  • pro splnění právní povinnosti;
  • z důvodů veřejného zájmu nebo
  • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • podle čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom zpracování Vašich osobních údajů omezili, pokud
  • popíráte správnost osobních údajů;
  • zpracování je protiprávní, ale Vy odmítáte výmaz osobních údajů;
  • již osobní údaje nepotřebujeme, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
  • jste podle čl. 21 GDPR vznesli námitku proti zpracování osobních údajů;
 • podle čl. 20 GDPR máte právo své osobní údaje, které jste nám poskytli, od nás získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požadovat jejich předání jinému správci;
 • podle čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se za tímto účelem můžete obrátit na dozorový úřad podle místa Vašeho obvyklého bydliště nebo místa výkonu zaměstnání nebo našeho firemního sídla. Dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz.

Právo vznést námitku

Jestliže zpracováváme osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR při naplňování našich (v rámci posouzení zájmů převažujících) oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše, můžete proti takovému zpracování vznést námitku s účinností do budoucna. Jestliže jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, můžete toto právo uplatnit kdykoli způsobem popsaným výše a Vaše osobní údaje bez dalšího pro účely přímého marketingu přestaneme zpracovávat v souladu s čl. 21 odst. 3 GDPR.Pokud jsou osobní údaje zpracovávány za jinými účely, máte právo vznést námitku pouze z důvodů vyplývajících z Vaší zvláštní situace. V takovém případě Vaše osobní údaje k daným účelům přestaneme zpracovávat pouze tehdy, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.


8. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)

V případě otázek týkajících se shromažďování, zpracování nebo využívání Vašich osobních údajů, v případě požadavku na přístup ke zpracovávaným údajům, na opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů, nebo v případě odvolání uděleného souhlasu či vznesení námitky proti určitému zpracování osobních údajů naší společností se prosím obracejte na našeho firemního pověřence pro ochranu osobních údajů, který je dostupný na následujících kontaktních údajích:

 

Onlineprinters GmbH
Andreas Neuer
Dr.-Mack-Straße 83 
90762 Fürth 
Německo

2022-02-01

Stažení souboru PDF

Tento soubor si můžete uložit, případně i vytisknout.
Klikněte zde.K otevření souboru potřebujete bezplatný Adobe Reader. Pro stažení programu klikněte zde.