Všeobecné obchodní podmínky 


1. Platnost a smluvní strany

Níže uvedené Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou platné pro všechny objednávky spotřebitelů a podnikatelů (zákazníci) provedené v našem e-shopu.

Smluvním partnerem zákazníka je společnost Onlineprinters GmbH, Dr.-Mack-Straße 83, 90762 Fürth, Německo.

Všeobecné obchodní podmínky podnikatele, které jsou v rozporu s těmito VOP nebo je doplňují, nejsou platné. Stávají se součástí smlouvy pouze na základě našeho výslovného prohlášení, že s nimi souhlasíme.


2. Zákaznický účet

Objednávka se v našem e-shopu provádí přes zákaznický účet. Vaše přihlašovací údaje (e-mailová adresa, heslo) stanovíte při své první objednávce. Vaše zákaznické číslo vám zašleme v potvrzení při první objednávce.

Ve svém zákaznickém účtu naleznete své uložené údaje a informace o objednávkách.

Na stránkách s nabídkou produktů si můžete uložit pomocí tlačítka „Na seznam oblíbených položek“ svůj individuální výběr výrobků a vytisknout jej jako nezávaznou nabídku. Pokud jste přihlášeni, váš seznam oblíbených položek se uloží. Pomocí tlačítka „Sdílet“ můžete vygenerovat ke své konfiguraci produktů „přímý odkaz“, který vám umožní zobrazit produkt podle jeho dostupnosti s aktuální cenou. 


3. Uzavření smlouvy

Zařazením výrobků do e-shopu předkládáme závaznou nabídku k uzavření smlouvy na toto zboží. Produkt můžete nejprve nezávazně vložit do košíku a zkontrolovat a opravit zadané údaje kdykoli před odesláním své závazné objednávky. K uzavření smlouvy dojde přijetím nabídky, tedy kliknutím na tlačítko „Koupit“. Pro objednávku jsme nestanovili žádnou minimální hodnotu objednávaného zboží. 

Text smlouvy uložíme a neprodleně vám e-mailem zašleme potvrzení objednávky spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami a poučením o zrušení objednávky. Aktuální znění VOP najdete na stránkách našeho e-shopu, kde si je také můžete stáhnout. Do svých minulých objednávek můžete nahlížet ve svém zákaznickém účtu. VOP platné při koupi zboží se neukládají.

Jazykem při uzavírání smlouvy je čeština.

Přehled o stavu vyřizování objednávky najdete v našem e-shopu v části Nápověda > FAQ > Objednávka a zakázka


4. Realizace tiskové zakázky

4.1 Požadavky na tisková data a tiskařské výrobky

Tisková data musí odpovídat technickým parametrům pro tisk. Tyto parametry jsou uvedeny na příslušné stránce daného produktu. Uvedené parametry tvoří součást smlouvy. 
Obsahy tiskových dat a z nich vyráběných tiskařských výrobků nesmí

 • porušovat práva a nároky třetích osob, zejména autorská práva,
 • porušovat platné zákony a právní předpisy,
 • nesmí mít diskriminační charakter nebo porušovat principy rovného zacházení,
 • být obtěžující, urážlivé, obscénní či jinak nevhodné,
 • mít rasistický, xenofobní, sexistický charakter, oslavovat násilí nebo jinak odporovat dobrým mravům, být v rozporu s ústavou, popř. sledovat takové cíle.

V případě, že provedením tiskové zakázky dojde k porušení práv třetích osob, zprostíte nás nároků a požadavků na náhradu škody plynoucích z takového porušení práv, které budou proti nám uplatněny, a rovněž uhradíte náklady na právní obhajobu v doložené výši. Tímto ustanovením není dotčeno naše právo na odstoupení od smlouvy podle bodu 9.1.

4.2 Příprava a zasílání tiskových dat

Máte různé možnosti, jak nám předat svá tisková data: Kliknutím na tlačítko „K nahrávání dat“ se ihned po podání objednávky otevře upload dat, s jehož pomocí nám můžete zaslat hotová tisková data. Alternativně můžete tisková data nahrát i později. Přejděte k tomu účelu do přehledu objednávek ve svém zákaznickém účtu nebo využijte odkaz v e-mailu s potvrzením objednávky. Odkaz na nahrávání dat můžete také někomu přeposlat. Využijte k tomu funkci „Sdílet“ na stránce pro nahrávání dat. Tímto způsobem může posílat tisková data například i grafik, aniž by musel mít přístup k vašemu zákaznickému účtu.

Poté co nahrajete svá tisková data, vyberte obsah souboru a poté obdržíte přímo v uploadu dat hlášení, zda data odpovídají našim požadovaným technickým parametrům. 
Kliknutím na tlačítko „Ukončit nahrávání“ uvolníte data do tisku a my je připravíme pro výrobu. Pokud jste uvolnili data do tisku, ačkoli vám přišlo oznámení, že tato data neodpovídají našim technickým parametrům pro tisk a tato skutečnost může způsobit podstatné vady tiskařských výrobků, nesete riziko za vady tiskařských výrobků sami. Pokud není dále v textu stanoveno jinak, není změna tiskových dat zakázky po jejich uvolnění do tisku možná.

Svoje tisková data nám musíte předat do jednoho týdne po uzavření smlouvy. V případě, že data předáte se zpožděním nebo vůbec, platí ustanovení podle bodu 9.1 těchto VOP.

Alternativou předání vašich vlastních tiskových dat je možnost vytvořit u vybraných produktů tisková data v našem e-shopu a vložit do nákupního košíku. Tato data pak budou při dokončení vaší objednávky automaticky přiřazena k tiskové zakázce. Pak už není nutné data zvlášť nahrávat. 

4.3 Nabídka dalších služeb

4.3.1 Kontrola dat

Máte možnost objednat si placenou službu, tzv. kontrolu dat. V rámci této služby zkontrolujeme rozlišení, ořez, formát dat a uložení písma u vašich tiskových dat. U tiskových dat nekontrolujeme pravopisné chyby a chyby sazby, reprodukci barev nebo dodržení maximálního nánosu barvy 300 %. Nekontrolujeme nastavení přetisků a polohu skládacích drážek a perforací, protože v těchto případech může být důležitější grafický záměr tvůrce. Upozorňujeme vás, že neneseme odpovědnost za nesrovnalosti, které nespadají do rozsahu kontroly. Další informace naleznete v našem e-shopu v části Nápověda > Tisková data.

4.3.2 Opětovně objednat

Do dvou let po první zakázce máte možnost zadat výrobu předmětu již provedené tiskové zakázky znovu, aniž byste nám museli zasílat tisková data. Podmínkou je, aby byl výrobek stále v naší nabídce. K tomuto účelu tisková data archivujeme. Dotisk si můžete objednat přes váš zákaznický účet použitím funkce „Opětovně objednat“. Tisková data se automaticky převezmou z minulé zakázky.

4.3.3 Brožury a katalogy

Při objednávce brožur a katalogů máte možnost zvolit placenou službu zaslání tiskařského výrobku před jeho vytištěním ke korektuře. V tomto případě zahájíme výrobu až poté, co potvrdíte, že produkt odpovídá smlouvě a vydáte konečné schválení dat pro tisk.

4.4 Vydávání dílčích produktů

Neposkytneme vám žádná data nebo jiné rozpracované produkty získané nebo pořízené v rámci našeho plnění, jako např. tiskové desky. 


5. Informace o právu na odstoupení od smlouvy

E-shop podnikatelům dobrovolně neuděluje právo na odstoupení od smlouvy.

Právo na odstoupení od smlouvy nevzniká v případě dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení ze strany spotřebitele nebo které je jednoznačně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele.

Ve všech ostatních případech mají spotřebitelé zákonné právo na odstoupení od smlouvy, které je uvedeno v následujícím poučení.

Poučení o odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů a začíná běžet ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí strana (jiná než dopravce) získáte zboží do fyzického držení.

Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy nás (Onlineprinters GmbH, Dr.-Mack-Straße 83, 90762 Fürth, Německo, telefax: +49 9161 8989-2000, telefon: +420 228 883 542, service@onlineprinters.cz) musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxu nebo e-mailu). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečných prodlev a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený naší společností). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další poplatky. Vrácení platby můžeme odmítnout, dokud nám nebude doručeno zboží, nebo dokud nám nepředložíte doklad o odeslání zboží, podle toho, který okamžik nastane dříve.

Zboží nám musíte zaslat zpět nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud jste zboží odeslali před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

Přímé náklady spojené s navrácením zboží hradíte Vy.

Odpovídáte pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím následující formulář a pošlete nám jej zpět.)

Onlineprinters GmbH, Dr.-Mack-Straße 83, 90762 Fürth, Německo, Telefax: +49 9161 8989-2000, service@onlineprinters.cz

Oznamuji /oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Datum objednání (*) ____________________ / datum obdržení (*) ____________________

Jméno spotřebitele/spotřebitelů ________________________________________

Adresa spotřebitele/spotřebitelů ________________________________________

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě) ____________________

Datum ____________________

(*)Nehodící se škrtněte.


6. Dodávka a přechod rizika

6.1 Expedice zboží

Zboží výhradně zasíláme, osobní vyzvednutí není možné. Zboží je dodáváno ke vchodu budovy na uvedené adrese dodání. Informace o územích, na kterých realizujeme dodávky, najdete v našem e-shopu v části Nápověda > Informace o dopravě

6.2 Dodací lhůty

Naše dodací lhůty se řídí okamžikem doručení tiskových dat, dobou výroby a dobou nezbytnou k zaslání dodávky. V případě, že jste zvolili platbu předem, řídí se dodací lhůta okamžikem přijetí platby. Podrobnější informace o dodacích lhůtách najdete v e-shopu na stránce s daným výrobkem. Uvedenými pracovními dny se rozumí pondělí až pátek, nikoli sobota, neděle a svátek.

6.3 Přechod rizika a škody vzniklé při přepravě

Pro spotřebitele platí následující ustanovení: Pokud vám bude zboží dodáno s viditelně poškozeným obalem, neprodleně takové vady reklamujte u přepravce a ihned nás kontaktujte, abychom vám mohli co nejdříve nabídnout řešení. Pokud reklamaci nepodáte nebo se s námi nespojíte, nebude to mít žádné důsledky pro vaše zákonné nároky, ale pomůžete nám tím uplatnit naše vlastní nároky vůči dopravci, popř. nároky z pojištění dopravy.

Pro podnikatele platí v případě poškození zboží při přepravě tato ustanovení: Riziko náhodné zkázy nebo náhodného poškození zboží na vás přechází okamžikem, kdy věc předáme určité osobě nebo instituci k provedení přepravy. Mezi obchodníky platí povinnost prohlídky zboží a reklamační povinnost, které jsou upraveny v § 377 HGB (Německý obchodní zákoník). 


7. Ceny a platba

7.1 Platnost cen, měna

Jsou platné ceny dané v okamžiku objednávky. Akční slevy a slevové kupóny nelze využívat dodatečně.

Pokud si chcete objednat zboží v nákladu, který je větší než množství, které lze při objednání zvolit, pošlete nám nezávaznou poptávku ohledně proveditelnosti, ceny, objednávky a dodávky. K tomuto účelu prosím použijte formulář „Cenová poptávka“ v části Nápověda > Kontakt

Kupní cena vám bude fakturována v českých korunách. Akceptujeme výhradně platby v českých korunách.

7.2 Náklady na dopravu zboží

Na území České republiky dodáváme zboží standardně s dopravnou zdarma. Veškeré informace a náklady spojené s dalšími druhy dopravy, např. expresní dopravou, naleznete v našem e-shopu v části Nápověda > Informace o dopravě.

Jestliže budeme muset zboží odesílat opakovaně z důvodů, které jste zavinil/a vy jako zákazník, nesete náklady vzniklé v této souvislosti. Totéž platí i v případě, že se na vaše přání změní adresa dodání po uzavření smlouvy, což povede ke zvýšení nákladů za dopravu, popř. ke vniku dalších nákladů (např. když ke změně adresy dodání došlo po odeslání zboží).

7.3 Způsoby placení a splatnost

Můžete použít platební způsoby, které jsou uváděné během procesu objednávky. Nárok na použití určitého způsobu platby neexistuje. Další informace naleznete v našem e-shopu v části Nápověda > Způsoby platby.

Pokud není dohodnuto jinak, je částka splatná s uzavřením smlouvy.

Pokud zákazník zvolí platbu předem, činí platební lhůta dva týdny po uzavření smlouvy. Upozorňujeme, že výrobu zahájíme až po obdržení platby. 


8. Fakturace

8.1 Vystavení faktury v elektronické formě

Po odeslání zboží vám vystavíme fakturu v elektronické formě ve formátu PDF a odešleme ji na e-mailovou adresu, kterou jste uvedl/a při objednání zboží. Do faktur můžete nahlížet i na svém zákaznickém účtu. Faktury v papírové formě nevystavujeme.

8.2 Příjemce plnění

Faktury jsou vystavovány podle údajů v § 14 odst. 4 UStG (německý zákon o dani z přidané hodnoty) na jméno příjemce plnění, které bylo uvedeno při objednávce zboží. Na pozdější požadavky na změny, které se netýkají chybného převzetí adresy, nelze brát zřetel. Přepsání faktury na jiného příjemce proto není možné.

8.3 Dodávky v rámci Evropské unie

Daň z přidané hodnoty je účtována sazbou platnou v zemi, do níž je zboží dodáváno.

Podnikům, které mají platné daňové identifikační číslo země, do níž je zboží dodáváno, bude vystavena faktura na částku netto, tedy bez DPH.

Pokud jako podnikatel uvedete u dodávek v rámci Evropské unie neplatné daňové identifikační číslo a my jako zhotovitel jsme tuto chybu nezjistili ani při vynaložení péče řádného obchodníka, jste povinen uhradit nám daň z přidané hodnoty v zákonné výši z částky netto uvedené na faktuře. Riziko nemožnosti ověřit daňové identifikační číslo z důvodů, které jsme nezavinili, nese zákazník. V tomto případě jsme podle vaší volby oprávněni provést dodávku s vystavením faktury, na níž bude uvedena daň z přidané hodnoty, nebo pokračovat ve zpracování zakázky až poté, kdy bude možné opatřit kvalifikované potvrzení vámi uvedeného daňového identifikačního čísla.


9. Výhrada práva odstoupit od smlouvy, zablokování zákaznického účtu

9.1 Odstoupení od smlouvy

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy, jestliže

 • jste nám včas nepředali svá tisková data, ačkoli jste k tomu byli vyzváni e-mailovou upomínkou,
 • jste včas neuhradili kupní cenu, ačkoli jste k tomu byli vyzváni e-mailovou upomínkou,
 • tisková data nesplňují požadavky uvedené v odstavci 4.1,
 • existuje důvodné podezření, že tisková zakázka byla udělena jménem zakázané organizace nebo sankcionované fyzické či právnické osoby (seznam subjektů, vůči nimž se mají uplatnit sankce SZBP),
 • realizace tiskové zakázky je v rozporu s naší podnikovou filozofií a našimi hodnotami, o nichž se můžete informovat v prezentaci naší společnosti,
 • nemáme k dispozici vámi objednaný produkt, protože nám jej bez našeho zavinění nedodal náš spolehlivý dodavatel, přestože jsme s ním měli uzavřenou závaznou smlouvu o příslušné dodávce. O takové situaci vás budeme neprodleně informovat. V případě odstoupení vám bezodkladně vrátíme veškeré již vámi provedené platby,
 • nezávisle na naší vůli dojde k některé z níže uvedených událostí, v důsledku které bude bez našeho zavinění z níže uvedených důvodů podstatně obtížnější nebo dlouhodobě (déle než 4 týdny) nemožné realizovat dodávku. O takové situaci vás budeme neprodleně informovat. V případě odstoupení vám bezodkladně vrátíme veškeré již vámi provedené platby. Zároveň máte v tomto případě také právo odstoupit od smlouvy. Ustanovení o odpovědnosti podle článku 12 zůstávají nedotčena.
  • Nepředvídatelné, nepřekonatelné překážky v podobě vyšší moci, jako jsou například nepokoje, stávka, válka, požár, přírodní katastrofy, epidemie, nedostatek energie či surovin
  • Nepředvídatelné provozní poruchy u nás nebo našich dodavatelů
  • Příslušná nepředvídatelná opatření přijatá orgány veřejné moci a/nebo překážky vyplývající z národních nebo mezinárodních předpisů
  • Nepředvídatelné, podstatné problémy při opatřování povolení, zejména pro dovoz a vývoz zboží

9.2 Zablokování zákaznického účt

Vyhrazujeme si právo trvale zablokovat váš zákaznický účet pro budoucí objednávky, pokud existuje důvodné podezření, že tisková data, popř. tiskařské výrobky obsahují zakázané informace ve smyslu ustanovení bodu 4.1 odst. 2 nebo že zakázka byla udělena jménem některé zakázané organizace. Platnost ustanovení bodu 4.1 odst. 3 zůstává nedotčena.

10. Výhrada vlastnictví

Zboží zůstává naším vlastnictvím až do úplného zaplacení všech závazků z kupní smlouvy.

Pro podnikatele platí navíc toto ustanovení: Vyhrazujeme si vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení všech pohledávek z běžného obchodního vztahu. Zboží s výhradou vlastnictví můžete v rámci řádné obchodní činnosti prodávat dále. Veškeré pohledávky z tohoto dalšího prodeje nám předem postupujete ve výši, která odpovídá fakturované částce, a to bez ohledu na spojení nebo smíchání zboží s výhradou s novou věcí. Toto postoupení pohledávek přijímáme. Jste zmocněn/a vymáhat pohledávky, my sami jsme však oprávněni pohledávky vymáhat, pokud nesplníte svoje platební závazky.


11. Vyřizování reklamací, zákonná záruční práva

11.1 Odpovědnost za vady vůči spotřebitelům

Ve vztahu ke spotřebitelům platí zákonná ustanovení o odpovědnosti za vady.

11.2 Odpovědnost za vady vůči podnikatelům

Ve vztahu k podnikatelům platí zákonná ustanovení o odpovědnosti za vady s těmito obměnami: Zákonná ustanovení platná pro nárok na regres podle §§ 478, 479 občanského zákoníku (BGB, Deutsches Bürgerliches Gesetzbuch) zůstávají výše uvedenou úpravou nedotčena.

Dohodnutá jakost zboží se zakládá pouze na našich vlastních údajích, které byly uvedeny ve smlouvě. Může se stát, že vzhledem k procesu tisku může být dodané množství až o 5 % menší nebo může být dodávané množství větší, než bylo ujednáno. V tomto případě se nejedná o vadnou dodávku.

Mezi obchodníky platí povinnost prohlídky zboží a reklamační povinnost, které jsou upraveny v § 377 HGB (Německý obchodní zákoník). Jestliže nepodáte oznámení podle ustanovení uvedeného paragrafu, pak platí, že jste zboží schválili. Výjimkou je vada, kterou nebylo možné při prohlídce zboží zjistit. Uvedená úprava neplatí, pokud jsme vadu záměrně zamlčeli.

Jestliže má dodaná věc vady, můžeme provést podle vlastního uvážení buď odstranění vady (oprava), nebo dodat bezvadnou věc (náhradní dodávka). Tímto ustanovením není dotčeno naše právo odmítnout odstranění vady, pokud se toto právo zakládá na zákonem stanovených podmínkách (např. nepřiměřenost požadavku ve smyslu § 439 odst. 4 občanského zákoníku (BGB)).

Jste povinni poskytnout nám příležitost a stanovit přiměřenou lhůtu pro odstranění vady, a zejména předat nám reklamované zboží pro účely jeho kontroly.

Promlčecí lhůta pro záruční nároky podnikatelů činí jeden rok od data expedice zboží.

Výše uvedená omezení a krácení lhůty se nevztahují na nároky ze škod, které jsme zavinili my, naši zákonní zástupci nebo podřízené subjekty, které se podílí na plnění smlouvy, a které vznikly

 • újmou na životě, těle nebo zdraví,
 • úmyslným porušením povinností, hrubou nedbalostí nebo podvodným jednáním,
 • porušením podstatných smluvních povinností, jejichž splnění je podmínkou řádného provádění smlouvy a na jejichž dodržení se smluvní partner může oprávněně spoléhat (základní povinnosti),
 • v rámci záručního závazku, pokud byl sjednán,
 • pokud spadají do působnosti zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

11.3 Vyřizování reklamací

Nehledě na naši odpovědnost za vady podle bodů 11.1 a 11.2 Všeobecných obchodních podmínek vám v případě vadné dodávky můžeme nabídnout dotisk, vrácení zaplacené kupní ceny, dílčí vrácení kupní ceny v poměru k vadné části dodávky nebo slevový poukaz. Všechny informace naleznete ve svém zákaznickém účtu v přehledu objednávek u příslušné zakázky v části „Podrobnosti a akce“. 


12. Odpovědnost

Za nároky plynoucí ze škod, které jsme zavinili my sami, naši zákonní zástupci nebo podřízené subjekty, které se podílí na plnění smlouvy, odpovídáme neomezeně vždy v následujících případech:

 • újma na životě, těle nebo na zdraví,
 • při úmyslném porušení povinností, hrubé nedbalosti nebo podvodném jednání,
 • v rámci záručního závazku, pokud byl sjednán,
 • vůči spotřebitelům.

Dojde-li k porušení základních povinností mírnou nedbalostí naší, našich zákonných zástupců nebo podřízených subjektů, které se podílí na plnění smlouvy, je výše naší odpovědnosti omezena na typické škody, které je možné při uzavření smlouvy předvídat. Základními povinnostmi se chápou podstatné povinnosti, jejichž splnění je podmínkou řádného provedení smlouvy a na jejichž dodržení se může smluvní partner spoléhat.

Ostatní nároky na náhradu škody jsou vyloučeny.


13. Autorské právo

Pokud v rámci zakázky poskytneme služby uměleckého charakteru, jsou vzniklá díla (skici, návrhy, základní výrobky, tiskoviny atd. …) chráněna autorským právem. Udělujeme vám prosté, neexkluzivní a časově omezené právo k jejich užívání v rozsahu sjednaném ve smlouvě a k smluvně dohodnutému účelu. Chráněné díla můžete používat pro vlastní tiskové předlohy, pokud tisk budeme zajišťovat my. Užívací práva nad výše uvedený rámec, zejména právo na rozmnožování, šíření, zpřístupnění díla veřejnosti, vysílací právo a právo na reprodukci na obrazových a zvukových médiích, musí být dohodnuta ve zvláštní písemné smlouvě, pokud nebudou sloužit ke smluvně dohodnutému účelu.


14. Ochrana osobních údajů

Naše Prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete v e-shopu prostřednictvím odkazu v zápatí každé stránky.


15. Kodexy chování, řešení sporů

15.1 Kodexy chování

Řídíme se těmito kodexy chování:

 • FSC®, Forest Stewardship Council
 • PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes

Veškeré informace o těchto etických kodexech naleznete v našem e-shopu v části Certifikáty a ocenění v oddíle „O nás“ v zápatí každé stránky.

15.2 Řešení sporů

Evropská komise poskytla platformu pro řešení sporů v internetovém obchodování, kterou naleznete v odkazu https://ec.europa.eu/consumers/odr. Spotřebitelé mohou využívat tuto platformu při řešení svých sporů. Nejsme povinni a ani ochotni přistoupit na řešení sporů před subjektem pro řešení sporů. 


16. Použité právo a příslušnost soudu

Pokud je zákazník podnikatelem, platí německé právo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

Pro smlouvy s obchodníky, právnickými osobami veřejného práva nebo veřejnými fondy je výhradním místem plnění a místem příslušného soudu naše sídlo s obchodní adresou 90762 Fürth, Německo.

15. 10. 2021

 

ONLINEPRINTERS GmbH

Dr.-Mack-Straße 83 
90762 Fürth
Německo
 

E-mail: info@onlineprinters.cz

Telefon: +420 228 883 542

Pondělí až pátek: 08.00 - 17.00 hod., s výjimkou svátků v Německu 

Telefax: +49 9161 8989 2000

 

Jednatelé společnosti: Roland Keppler (CEO), Dirk A. Müller (CFO), Dr. Fabian Stich (CCO)
Obchodní rejstřík: Obvodní soud Fürth, Německo, HRB 11487
Předmět podnikání: Výroba a prodej tiskařských výrobků 
Daňové identifikační číslo: DE814978904
Číslo EORI: DE7046189


Stažení souboru PDF

Tento soubor si můžete uložit, případně i vytisknout. Klikněte zde.

K otevření souboru potřebujete bezplatný Adobe Reader. Pro stažení programu klikněte zde.