Bloky

PRO PŘIPOMÍNKY I KREATIVNÍ NÁPADY: NA©E POZNÁMKOVÉ BLOKY

Bloky mají v kaľdodenním ľivotě vąestranné pouľití hodí se na poznámky, náčrty, kresby nebo třeba k zaznamenávání nápadů. A» uľ se jedná o bloky na psaní poznámek, provádění výpočtů, kreslení nebo psaní číąnických účtenek: bloky se pouľívají v nejrůznějąích situacích. U nás si můľete vybrat z mnoha formátů, papírů a druhů vazby. A vytvořit si tak vlastní, zcela osobité bloky! Naąi zákazníci si nejčastěji objednávají tisk lepených bloků ve formátu A4, které těsně následují bloky formátu A5 se spirálovou vazbou.

DRUHY VAZEB A PAPÍRU PRO VA©E BLOKY

U nás si můľete objednat tisk bloků s lepenou nebo spirálovou vazbou, přičemľ máte na výběr ze dvou druhů papíru a celkem čtyř gramáľí.
Bloky s lepenou vazbou si můľete nechat vytisknout v sedmi formátech s orientací na výąku i na ąířku, v pěti případech dokonce i ve čtvercovém provedení. Výhoda poznámkových bloků s lepenou vazbou spočívá v tom, ľe lze vytrhávat jednotlivé strany, které je poté moľné ukládat do sloľek nebo pořadačů.
Poznámkové bloky se spirálovou vazbou tiskneme v pěti provedeních. Výhoda spirálové vazby, kterou nabízíme ve stříbrné, černé a bílé barvě, spočívá v tom, ľe drľí vąechny poznámky dobře pohromadě. Lístky se nemusí samostatně odtrhávat a ukládat nebo zařazovat do pořadačů. Stránky lze navíc skvěle přehýbat nebo otevírat vedle sebe.
Poznámkové bloky si můľete bez ohledu na druh vazby nechat vytisknout na ofsetovém nebo bílém recyklovaném papíru v gramáľi 80 aľ 120 g/m. Je na vás, zda budou linkované, čtverečkované nebo bez potisku.

NA DOKUMENTY A POZNÁMKY: SAMOPROPISOVACÍ SADY A SAMOLEPICÍ BLOKY

Samopropisovací sady představují ideální tiskoviny pro případy, kdy obě strany potřebují nějaký doklad. Zaznamenejte písemně sjednané náleľitosti, podepiąte faktury nebo potvrďte dodejky, účtenky nebo podobné dokumenty a na konci budete míst k dispozici dva nebo tři exempláře najednou. Originální dokument je na listu bílé barvy, u propisovaných stran máte na výběr mezi ľlutou a růľovou barvou. Kromě toho si můľete vybrat, zda má být blok se stvrzenkami opatřen dvěma nebo čtyřmi otvory.
Na stručné poznámky se skvěle hodí naąe samolepicí bločky. Jeho bílé samolepicí lístky můľete potisknout vlastním designem, objednat s měkkým přebalem a nechat jej vysekat do některého z pěti speciálních tvarů.