Dárkový balicí papír

Jednostranně potiątěné

Oboustranně potiątěné

POTI©TĚNÝ BALICÍ PAPÍR: OSOBITÉ BALENÍ VA©ICH DÁRKŮ

Vľdy se najdou nějaké významné či naopak zcela běľné příleľitosti k tomu, abyste mohli své zákazníky nebo spolupracovníky trochu potěąit a něčím je obdarovat: výročí, narozeniny nebo jen malé poděkování za úspěąnou spolupráci to je jen několik málo příkladů, kdy přijdou ke slovu dárky. A proč si k tomuto účelu nepořídit vlastní balicí papír s potiskem v individuálním designu? Protoľe také u dárku je velmi důleľitý první dojem, který v tomto případě utváří jeho balení. Kdyľ si necháte vytisknout vlastní balicí papír, můľete volbou pouľitého motivu a papíru ovlivnit, jak bude váą dárek přijat.

BALENÍ DÁRKŮ S DŮRAZEM NA OSOBITOST

Předevąím o Vánocích, kdy vrcholí vzájemné obdarovávání, se můľe vyplatit, kdyľ se praktickými reklamními předměty nebo hodnotnými dárky odliąíte od ostatní nadílky. Pokud navíc takové dárky zabalíte do papírů s individuálním potiskem, podaří se vám hned opticky vystoupit z ąedivé masy. Kdyľ se rozhodnete pro potiątěný balicí papír, nezapomeňte do jeho návrhu začlenit firemní design. Příjemce si pak dárek rychleji spojí s vaąím podnikem. A pokud jeątě k dárku přiloľíte svou vizitku, budou zákazníci s jistotou vědět, kdo jim tento milý pozdrav odeslal. Praktické: Váą design můľeme natisknout nejen na balicí papír, v naąem e-shopu si můľete pro svou firmu objednat i jiné tiskové produkty, jako jsou letáky, bloky nebo plakáty.

OBJEDNEJTE SI BALICÍ PAPÍR: URČETE FORMÁT A DRUH PAPÍRU

Rozhodli jste se tedy, ľe se má balicí papír s potiskem v barvách vaąí firmy v budoucnu pouľívat k balení dárků. Zbývá tedy jeątě stanovit tiskový motiv a určit podobu konečného produktu v naąem e-shopu. Při objednávání balicího papíru máte na výběr z různých standardních formátů. Navíc se můľete rozhodnout pro jednostranný nebo oboustranný potisk papíru. Výhoda oboustranného potisku: Balicí papír se dvěma odliąnými tiskovými motivy roząiřuje moľnosti jeho vyuľití při různých příleľitostech. Balicí papír vám vytiskneme uľ od nákladu 10 (jednostranně potiątěných) nebo 25 (oboustranně potiątěných) archů. Pro zajiątění brilantní barevné reprodukce obrázků a motivů doporučujeme tisk na křídový papír. Svůj balicí papír můľete ozvláątnit matnou nebo lesklou povrchovou úpravou. Pokud chcete, aby se na váą balicí papír dalo psát nebo na něj bylo moľné otiskovat razítka, měli byste zvolit ofsetový papír. Mějte prosím na paměti, ľe balicí papír nedodáváme v rolích, ale balený na plocho.