Desky z tvrzené penové hmoty

Libovolný formát

Standardní formáty papíru

Speciální formáty

Čtvercové formáty

POTI©TĚNÉ DESKY Z TVRZENÉ PĚNOVÉ HMOTY JAKO FIREMNÍ NEBO REKLAMNÍ ©TÍTY

Reklamní ątíty se často potiskují jako firemní ątíty s adresou nebo jako čistě reklamní cedule. Svůj účel spolehlivě splní i jako informační tabule na veletrzích či výstavách. Kdyľ si necháte potisknout desky z tvrzené pěnové hmoty, můľete je pak vyuľít k vnitřní i venkovní reklamě. Desky z tvrzené pěnové hmoty se podobně jako komůrkové desky zhotovují z mimořádně lehkého materiálu a díky tomu je také lze velmi snadno upevnit. Proto se potiątěné desky z tvrzené pěnové hmoty těąí oblibě u zákazníků, kteří je vyuľívají mimo jiné i jako ze stropu visící panely ve velkých obchodních domech, kancelářských prostorách nebo veletrľních halách. Navzdory své nízké hmotnosti jsou desky z tvrzené pěnové hmoty díky povaze pouľitého materiálu velmi pevné a stabilní. Desky z tvrzené pěnové hmoty se často vyrábějí z materiálu FOREX Print. FOREX Print nabízíme v tlouą»kách 5 a 10 mm.

ZVLÁ©TNÍ VYHOTOVENÍ: DESKY Z TVRZENÉ PĚNOVÉ HMOTY NA MÍRU

Desky z tvrzené pěnové hmoty zhotovujeme technologií digitálního tisku, umoľňující přímý potisk materiálu UV barvami. Kdyľ se rozhodnete pro potisk desek z tvrzené pěnové hmoty, máte na výběr ze standardních formátů A3 aľ A0 nebo z různých speciálních formátů do velikosti 200 x 100 cm. Desky z tvrzené pěnové hmoty si můľete objednat také v předpřipravených čtvercových formátech o velikostech 30 x 30 cm aľ 100 x 100 cm. I kdyľ mezi těmito formáty nenaleznete odpovídající velikost, máme pro vás řeąení: Při vyuľití moľnosti volného zadání formátu si sami jednoduąe určíte, jakou mají mít desky z tvrzené pěnové hmoty velikost, a my vám je zhotovíme přesně na míru. Desky z tvrzené pěnové hmoty si dále můľete prostřednictvím definování obrysového řezu objednat ve zcela osobitém tvaru. K tomu je potřeba, aby vaąe tisková data obsahovala poľadovanou konturu řezu, podle které máme desky oříznout. Tato kontura by měla v tiskových datech splňovat určité atributy. Veąkeré informace k tiskovým datům, které se týkají obrysového řezu, naleznete na stránkách s přísluąnými produkty a také v naąem centru podpory.

OBJEDNEJTE SI POTI©TĚNÉ DESKY Z TVRZENÉ PĚNOVÉ HMOTY A PŘIZPŮSOBTE JE REKLAMNÍM ÚČELŮM

V zájmu optimálního vyuľití reklamních ątítů k propagačním účelům si tyto produkty můľete objednat i s drľáky. Způsob upevnění desky samozřejmě závisí předevąím na účelu pouľití, a» uľ se bude jednat o plastové závěsy, kovové drľáky nebo o přímé upevnění pomocí rohových otvorů. Před objednáním a tiskem proto pečlivě zvaľte, k jakému účelu mají potiątěné desky z tvrzené pěnové hmoty slouľit a k jakému podkladu je budete upevňovat. Desky z tvrzené pěnové hmoty zhotovujeme technologií digitálního tisku do nákladu 25 kusů se stejným motivem. Nezávisle na potisku je při navrhování reklamních ątítů pro pouľití ve venkovních prostorách důleľité dbát na to, aby bylo moľné tiskový motiv rozpoznat uľ na dálku a aby bylo vaąe reklamní sdělení patrné na první pohled. Pokud si ale objednáváte potiątěné desky z tvrzené pěnové hmoty pro pouľití v interiérech, připadá v závislosti na daném účelu v úvahu i drobnějąí tiskový motiv, pouľitý třeba na informační tabuli na veletrľním stánku. Jak je vidět, nabízí se vám při objednávání potiątěných desek celá řada designových i aplikačních moľností. Těąíme se na váą tiskový projekt!