Etikety na lahve

K OZNAČOVÁNÍ LAHVÍ A SKLENIC: POTI©TĚNÉ ETIKETY NA LAHVE

Na etiketách na lahve ve firemním designu můľete jednoduąe uvést informace o produktu a obsaľených látkách. Kdyľ si necháváte vytisknout individuální etikety na lahve, měli byste dbát na dobrou čitelnost důleľitých údajů ohledně obsaľených látek, plnicího mnoľství nebo obsahu alkoholu v nápojích. Čitelnost kromě druhu a velikosti písma ovlivňuje i jeho kontrast vůči pozadí. Rádi byste své zákazníky obdarovali elegantní lahví se sektem a měli přitom jistotu, ľe si pak i bez pověąené kartičky s blahopřáním jeątě vzpomenou na to, kde jim tento uąlechtilý nápoj odeslal? Tak si nechte vtisknout etikety na lahve v designu své firmy, s logem nebo přátelským pozdravem a vyuľijte je k označení lahví s vínem či sektem. Tyto nálepky můľete nalepit na krk láhve nebo jimi přelepit přísluąnou etiketu. Přitom byste vąak neměli překrýt důleľité informace o obsaľených látkách. Můľete si také vytvořit a objednat vlastní etikety na pivo. Při umis»ování svého loga na láhev nepřelepujte tyto informace. Vyuľijte tuto ąanci na decentní, ale nevąední prezentaci své značky u zákazníků a nechte si u nás potisknout etikety na lahve.

PRAKTICKÉ POTI©TĚNÉ ETIKETY NA LAHVE V PO®ADOVANÉ VELIKOSTI

Rozhodnutí o tom, kterým produktům propůjčíte svůj osobitý vzhled nalepením etikety, je zcela na vás. Nezáleľí na tom, zda se bude jednat o sklenici s marmeládou, láhev s vínem nebo s exkluzivní lihovinou - díky volnému zadání formátu můľete nálepky vytvořit a přizpůsobit dle svého přání. V naąem e-shopu si můľete objednat potiątěné etikety na láhve v minimální velikosti 5 x 5 cm, maximální rozměry pak činí 21 x 21 cm. Jednoduąe si vytvořte poľadovaný tiskový motiv a nahrajte nám jej s finálními tiskovými daty při objednávce. Potisk etiket na víno, lihoviny a podobně provádíme ąpičkovou technologií digitálního tisku. Nálepky se budou v konečném formátu nacházet vedle sebe na nosném materiálu a dodáme vám je na roli. Dají se snadno odloupnout a lze je tak okamľitě pouľít. Zadní stranu nelze potisknout, protoľe se na ní nachází samolepicí vrstva. V naąí tiskárně si můľete objednat potisk individuálních etiket na lahve od uľ nákladu 100 kusů.

RŮZNÉ MO®NOSTI NÁVRHU: POTI©TĚNÉ ETIKETY NA LAHVE

Při objednávání tisku etiket na lahve hraje důleľitou roli výběr správného papíru. Papír totiľ spolu s tiskovým motivem ovlivňuje celkový vzhled lahví a také to, jak celek působí na pohmat. Na tyto nálepky můľete pohlíľet jako na určité zuąlechtění lahví, dále vypovídající o kvalitách dárku a odesilatele. Kdyľ si budete u nás objednávat etikety na lahve, můľete vybírat z pěti různých papírů, které pro vás potiskneme a dodáme vám je ve formě etiket na roli. Pro dosaľení mimořádně uąlechtilého a exkluzivního vzhledu, například pro pouľití v roli etiket na víno, doporučujeme náą bílý strukturovaný papír: Díky své křídové barvě a lehce prouľkované struktuře vytváří velmi příjemný kontrast k hladkému krku láhve. Rádi byste něco decentnějąího? Pak se můľete rozhodnout pro transparentní samolepicí etikety na roli. Doplňkové lakování zvyąuje trvanlivost nálepek na lahve, které tak působí kvalitněji. A navíc: Obzvláątě nápadné budou při pouľití neónového papíru. V takovém případě počítejte s jednobarevným potiskem etikety a grafický návrh i texty vytvořte černou barvou.