Etikety na roli

POTI©TĚNÉ SAMOLEPICÍ ETIKETY NA ROLI S MNOHOSTRANNÝM VYU®ITÍM

Při pouľití samolepicích etiket na roli se vám nabízí ąiroká ąkála různých moľností. Tyto samolepky můľete vyuľít jako adresní ątítky, průmyslové etikety nebo k označení dodávek pro své zákazníky. Potiątěné samolepky nápadného provedení mohou navíc uvádět důleľité informace (například varování nebo označení přístrojů), která by neměla být v ľádném případě přehlédnuta. K tomuto účelu se nejlépe hodí naąe samolepicí etikety neónové barvy. Samolepicí etikety na roli drľí na téměř kaľdém podkladu a lze je snadno sloupnout z fólie. Samolepky lze proto rychle nalepit na sklo, láhve, obaly nebo je bez problémů pouľít i jako adresní nebo zásilkové ątítky.

SAMOLEPICÍ ETIKETY NA ROLI JAKO REKLAMNÍ PLOCHA

Účel pouľití samolepicích fólií je definován aľ vaąím tiskovým motivem. Kdyľ si na samolepicí etikety na roli necháte vytisknout své kontaktní údaje, stanou se z nich adresní ątítky. Samolepicí etikety lze také opatřit pokyny ohledně produktů, coľ vám umoľní rychlé a nekomplikované označování zboľí. Daląí oblíbenou moľností je vyuľívání samolepek jako reklamní plochy. Samolepicí etikety na roli můľete opatřit klasickým potiskem s logem své firmy. Pokud jde o pouľitý text nebo tiskový motiv, nejste v podstatě ničím omezeni. Samolepicí etikety na roli s potiskem, zahrnujícím vaąe logo, nápadná reklamní sdělení, poutavé obrázky nebo vtipné výroky anebo zábavné slogany, představují efektivní prostředek pro propagaci vaąí značky.

SAMOLEPICÍ ETIKETY NA ROLI MOHOU MÍT NEJRŮZNĚJ©Í PODOBU

U nás máte na výběr mezi samolepicími etiketami na roli a neónovými samolepicími etiketami. Samolepicí etikety na roli můľeme opatřit čtyřbarevným potiskem s vaąím motivem. Díky tomu máte při navrhování maximální volnost a v rámci tiskových dat si můľete odpovídajícím způsobem upravit také barvu pozadí svého designu. Naąe signálně zbarvené samolepicí etikety jsou neónově ľluté s moľností jednobarevného potisku. Tyto neónově zbarvené samolepky bijí do očí, a» uľ jsou pouľity jako nápadné reklamní prostředky, nebo jako alarmující upozornění na moľná nebezpečí. Námi nabízené samolepicí etikety na rolích jsou dostupné v nejrůznějąích tvarech a velikostech. Podle zamýąleného účelu si kromě etiket ve standardních formátech můľete vybrat i jejich kulatá, oválná, čtvercová nebo obdélníková speciální provedení. Kdyľ si objednáte čtyřbarevný potisk samolepicích etiket na roli, můľete navíc zvolit různé papíry: Papír Classic natíraný a bílý strukturovaný papír se skvěle hodí na zakřivené plochy, takľe představují ideální materiál k výrobě etiket na vína a na láhve obecně, hodí se ale i na etikety určené na zboľí a obaly. Voděodolný průsvitný papír je velmi tenký a vykazuje vysokou transparentnost. Ofsetový papír byste měli zvolit v případě, ľe si budete chtít samolepicí etikety sami dodatečně orazítkovat, potisknout nebo opatřit popisem.