Hlavičkový papír

HLAVIČKOVÝ PAPÍR PRO KA®DODENNÍ OBCHODOVÁNÍ

Navzdory rostoucímu počtu odchozích i příchozích e-mailů jsou klasické dopisy neodmyslitelnou součástí vąedního dne v kanceláři i v oblasti soukromého ľivota. Denně dostáváme různé faktury, zákaznické informace, obchodní sdělení a daląí psaní, které se snaľí zaujmout naąi pozornost. Důleľitým prvkem, umoľňujícím se odliąit od spousty ostatních poątovních zásilek, je nápadná dopisní obálka. Nejdůleľitějąí je ale kaľdopádně samotné psaní. To by proto mělo být vytiątěné na hlavičkovém papíru, který bude mít přesvědčivé provedení i těch nejmenąích detailů: počínaje designem a formátem, přes papír a gramáľ, aľ po povrchovou úpravu! Ukáľeme vám, jak na to.

NEZAMĚNITELNÝ: NÁ© EXKLUZIVNÍ HLAVIČKOVÝ PAPÍR

Je to právě obchodní sféra, kde se hlavičkový papír pouľívá k zasílání obzvláątě důleľitých písemných sdělení. Proč? Protoľe chceme zdůraznit význam svých zpráv, aby nebyly vnímány stejně jako e-maily, které někdy rozesíláme kaľdých pár minut. Právě proto byste si měli nechat vytisknout exkluzivní hlavičkový papír, který bude působit mimořádným a nezaměnitelným dojmem. Toho lze docílit například pouľitím exkluzivního papíru. Do této kategorie patří náą strukturovaný plstěný papír, přírodní papír Bio Top, který se bělí kyslíkem a jeho výroba je tak obzvláątě ekologická, stejně jako papír Vergé značky Gmund ze 100 % bavlny. Vąechny papíry umoľňují potisk v inkoustových tiskárnách a jsou určeny k běľnému písemnému styku, takľe se skvěle hodí ke kaľdodenní práci!
Tip: V naąem rozsáhlém vzorníku papírů naleznete celou nabídku papírů i technik povrchových úprav. Výběr toho pravého materiálu tak bude jeątě snadnějąí!

OFSETOVÝ HLAVIČKOVÝ PAPÍR PRO KLASICKOU KANCELÁŘSKOU KORESPONDENCI

Profesionálního působení hlavičkového papíru lze dosáhnout i bez pouľití zvláątního papíru. Klasický hlavičkový papír, který nalezneme v mnoha kancelářích, je vytiątěný na ofsetovém papíru s gramáľí 80 g/m nebo 90 g/m. Výhoda tohoto papíru: Umoľňuje optimální tisk na laserové tiskárně, popisování i razítkování. Kromě toho si u nás můľete objednat tisk hlavičkových papírů s jednobarevným, dvoubarevným nebo čtyřbarevným potiskem přední a/nebo zadní strany. Hlavičkový papír tak získá zcela osobitý vzhled.