Knihy v tvrdých deskách

Nechte si vytisknout knihy pro prezentaci na úrovni

Chcete si kvalitně připravit a prezentovat svůj podnikatelský záměr nebo produktové portfolio partnerům a zákazníkům? Pak si nechte vytisknout knihy. Knihy v tvrdých deskách jsou pevnějąí a trvanlivějąí neľ broľury. A to je velká výhoda předevąím u často otevíraných nebo silně namáhaných publikací, jako jsou produktové prezentace, návody nebo příručky. Díky pevné obálce se knihy nejen dobře drľí, ale navíc i působí hodnotným dojmem.

V naąí online tiskárně si můľete vybrat z různých formátů knih, mimo jiné i ze standardních formátů. Formát A5 se s oblibou vyuľívá u tiskovin se spoustou textu, jako jsou kapesní nebo naučné kníľky. Chcete-li si naproti tomu objednat tisk knih, které obsahují větąí mnoľství obrázků (například produktů), nabízí se pouľití formátu A4. Tento formát se ideálně hodí k výrobě obrazových publikací a prezentací, které obsahují spoustu grafiky, fotografií a obrázků.

Obálka a vazba knihy

Tvrdé desky sestávají z obálky z křídového papíru o gramáľi 150 g/m a pevné ąedé lepenky o tlouą»ce 2 mm, zajią»ující potřebné zesílení. Obálka knihy je tak pevná a zároveň umoľňuje flexibilní návrh. Kniľní obálku můľete navíc opatřit povrchovou úpravou. Její elegantní vzhled zajistí matná či lesklá laminace nebo laminování typu Soft-Touch. Upozornění: I kdyľ pro samotný obsah knihy zvolíte jednobarevný tisk, obálka můľe být barevná.

U vytiątěných knih pouľíváme vazbu vysoké kvality: lepenou vazbu PUR. Tento druh vazby se skvěle hodí na katalogy a knihy, protoľe má dlouhou ľivotnost a trvanlivost. Na rozdíl od cenově příznivé lepené vazby HotMelt se totiľ lepidlo pouľité u tohoto vysoce kvalitního druhu vazby po ochlazení nedá uľ nikdy roztopit. Lepená vazba PUR je teplotně stálá.

Tisk knih - volba vnitřní části

Neľ si necháte vytisknout knihy, měli byste rozhodnout, jaké barvy mají být pouľity k tisku vnitřní části. V naąí online tiskárně si můľete objednat čtyřbarevný tisk vnitřní části. Při jejím návrhu máte volnou ruku. Můľete tak skvěle prezentovat obrázky a ostatní grafické prvky. Obsahují-li knihy jen text, nabízí se pouľití jednobarevného tisku. Knihy mohou mít vľdy 48 aľ 328 stran. Kromě toho máte na výběr z různých papírů. Vybrat si můľete tyto druhy papíru: křídový papír a nebo kniľní papír. Křídový papír umoľňuje přesvědčivou reprodukci barev a je dostupný v různých tlouą»kách. Kniľní papír představuje typický papír pouľívaný na knihy, který má při stejné hmotnosti listu vyąąí objem oproti křídovému papíru. Velmi dobře se proto hodí k tisku ilustrací plnými barvami a také samotných textů.

Objednejte si tisk knih ve vysokých nákladech nebo jen jednotlivé výtisky

Knihy v tvrdých deskách zhotovujeme ąpičkovou technologií digitálního tisku. Na rozdíl od ofsetového tisku se při pouľití této metody nemusí provádět osvit tiskových desek. Knihu si proto můľete objednat i v jediném výtisku. Tisk knih je tak u nás moľný jak v nízkých, tak i ve vysokých nákladech o několika stovkách kusů.