Komůrkové desky

Jednostranně potiątěné

Oboustranně potiątěné

POTI©TĚNÉ KOMŮRKOVÉ DESKY PRO NÁPADNOU REKLAMU

Potiątěné komůrkové desky poskytují velkou reklamní plochu a hodí se tak jako poutač pozornosti k upevnění na zdi, staveniątní ploty a vstupní dveře. Tyto lehké desky vąak budí pozornost i ve vnitřních prostorách, kde je lze rychle připevnit jako informační tabule. Komůrkové desky se vyrábějí z polypropylénu, coľ je recyklovatelný plast, a jsou navzdory nízké hmotnosti velmi pevné. Kdyľ si objednáte desky v malém nákladu, vyrobíme vaąe reklamní ątíty technologií digitálního tisku. Komůrkové desky si tak můľete objednávat uľ od jednoho kusu. Před potiskem mají komůrkové desky bílou barvou. Polypropylén je odolný termoplast. Aby na něm tiskový motiv bezpečně drľel, pouľívá se UV vysouąení tiskových barev.

PŘEDNOSTI: MATERIÁL S PEVNOU VO©TINOVOU STRUKTUROU, ODOLNÝ PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM

Kdyľ si necháte potisknout komůrkové desky, doporučuje se předevąím jejich venkovní pouľití k reklamním účelům. Venku odolávají dlouhou dobu vlivům počasí a bez problémů snesou třeba i přívaly deątě. Díky nízké hmotnosti můľete tyto reklamní ątíty pohodlně přepravit, kdyľ je budete chtít připevnit na ploty nebo podobné konstrukce. Tyto desky se ale s oblibou vyuľívají i ve vnitřních prostorách, protoľe umoľňují snadnou přepravu třeba na veletrh nebo konferenci. Nízké hmotnosti materiálu je dosaľeno vnitřní voątinovou konstrukcí, která obsahuje spoustu volného prostoru, propůjčuje vąak deskám potřebnou pevnost. Kdyľ si objednáte potisk velkého mnoľství komůrkových desek, pouľijeme materiál s tyčinkovou strukturou vnitřní části. Tento materiál se někdy označuje jako dutinkové či ľebrované desky.

Potiątěné desky jsou v oblasti reklamy ąiroce roząířené. U nás si můľete nechat kromě komůrkových desek potisknout také desky z tvrzené pěnové hmoty, desky z měkké pěnové hmoty a akrylového skla.

KOMŮRKOVÉ DESKY STANDARDNÍCH FORMÁTŮ NEBO NA MÍRU

Komůrkové desky můľeme potisknout na jedné straně nebo i oboustranně. Máte přitom na výběr z mnoha formátů. K reklamě, která se podobá plakátům, nabízíme například běľné formáty dle normy DIN, zvolit můľete ale i větąí standardní formáty, jako třeba 100 x 2000 cm. Nabízíme materiál se dvěma různými tlouą»kami a gramáľemi. Konkrétně máte na výběr z 3 mm silných desek s gramáľí 450 g/m a desek o tlouą»ce 5 mm s gramáľí 750 g/m. Desky standardních formátů také můľete pomocí individuálního obrysového řezu upravit do poľadovaného tvaru. Tento obrysový řez můľete jednoduąe vytvořit v tiskových datech a odeslat nám jej.