Plastové karty

PLASTOVÉ KARTY: OD PRŮKAZU PO VIZITKU

Plastové karty ve formátu kreditní karty se skvěle hodí na zákaznické karty, kapesní kalendáře, vizitky a zaměstnanecké průkazy. Podle potřeby máte na výběr mezi standardními plastovými kartami, kartami s podpisovým polem, plastovými kartami s magnetickým prouľkem k ukládání dat nebo mezi kombinovanými verzemi. Díky obvyklému formátu řidičského průkazu se zaoblenými rohy se naąe plastové karty vejdou do kaľdé peněľenky vaąich zákazníků. Materiál 760 tvrzené PVC je mimořádně robustní a odolný proti povětrnostním vlivům.

PEVNÝ MATERIÁL A KVALITNÍ POTISK

Na plastové karty, které si vyberete, natiskneme poľadovaný motiv a zajistíme vám jejich prvotřídní zpracování. Karty z PVC opatříme oboustranným čtyřbarevným potiskem (4/4), provedeným technologií ofsetového nebo digitálního tisku, coľ vám přináąí značnou míru volnosti při navrhování. V zájmu deląí trvanlivosti navíc karty opatříme vhodnou povrchovou úpravou. K laminaci světlých návrhů pouľijeme lesklou fólii, tmavé návrhy opatříme povrchovou úpravou z matné fólie. Tato laminace slouľí nejen jako ochrana před opotřebením či poąkrábáním, ale také dobře vypadá. Pro dosaľení vynikajících výsledků při tisku plastových karet dbejte na zajiątění vysoké kvality tiskových dat. Při jejich vytváření také počítejte s tím, ľe standardně provádíme zaoblení rohů karet, aby se formát plastových karet shodoval s provedením legitimací, řidičských průkazů apod.

POTI©TĚNÉ PLASTOVÉ KARTY MAJÍ MNOHOSTRANNÉ VYU®ITÍ

Kdyľ svému protějąku předáte elegantní plastovou vizitku, uděláte tím na něj dobrý dojem. Na plastové karty můľeme vytisknout vaąe kontaktní údaje a firemní logo, abyste mohli stylově rozvíjet důleľité obchodní kontakty. Potiątěné plastové karty se hodí i na členské průkazy nebo ąekové a přístupové karty. Na přání vám také zhotovíme členské průkazy nebo legitimace s magnetickým prouľkem, umoľňujícím strojové načítání. Tímto způsobem lze zajistit jednoznačnou identifikaci.

Plastové karty tak budete moci vyuľívat třeba k otevírání dveří ve firemních prostorách. Mezi daląí moľností pouľití patří evidování pracovní doby nebo vedení zaměstnaneckých účtů (třeba v podnikové kantýně). Oblíbeným prostředkem pro posilování vazby se zákazníky jsou navíc takzvané bonusové karty. Nyní můľete takovou plastovou kartu výhodně zavést i pro vaąi firmu. Odměňujte nejvěrnějąí zákazníky atraktivními prémiemi a posilujte vztah zákazníků k vaąí značce tím, ľe budou mít v peněľence pořád kartu s vaąím logem. Plastové karty s podpisovým polem nabízejí moľnost individuálního přizpůsobení obchodních karet.