Eventy

NECHTE SI POTISKNOUT IDENTIFIKAČNÍ NÁRAMKY NA KONCERTY, VELETRHY APOD

Identifikační náramky se hodí vľdy, kdyľ pořádáte nějakou akci v oploceném areálu nebo i uzavřeném vnitřním prostoru a chcete mít moľnost rychlé kontroly vstupujících osob. Tyto vstupní náramky se vám ale mohou hodit i v případě bezplatných akcí, kdyľ chcete kontrolovat nebo zjią»ovat přesné mnoľství účastníků. Náramky se pomocí různých uzávěrů upevňují na zápěstí, coľ znemoľňuje jejich předávání daląím osobám. Necháte-li si potisknout identifikační náramky na zpoplatněné akce, měli byste vąem návątěvníkům u vchodu vydat a rovnou i upevnit kontrolní náramek. Jen tak totiľ zajistíte, aby na akci měli přístup jen ti hosté, kteří nosí přísluąný identifikační náramek. Identifikační náramky si zákazníci nechávají potisknout obvykle pro pouľití na různých koncertech, festivalech nebo jiných podobných akcích. Vycházejí tak vlastně svým hostům vstříc. Pokud totiľ nosí potiątěné náramky, nemůľe se jim stát, ľe někde ztratí vstupenku, kterou by jinak museli předkládat při opakované kontrolu u vstupu.

MATERIÁL IDENTIFIKČNÍCH NÁRAMKŮ JE ODOLNÝ VŮČI VODĚ I ROZTR®ENÍ

Identifikační náramky z materiálu Tyvek, který vypadá podobně jako papír, lze opatřit čtyřbarevným potiskem. Dají se stříhat jako papír, na rozdíl od něj jsou vąak odolné vůči roztrľení a vodě. Kontrolní náramky se pohodlně nosí a díky perforované lepicí ploąe jsou chráněny před předáváním třetím osobám. Identifikační náramky z materiálu Tyvek tak nelze bez viditelných stop předávat dále. Při pouľití naąich potiątěných identifikační náramků s průběľným číslováním získáte lepąí přehled o návątěvnících. Máte-li zájem o barevné kontrolní náramky, můľete si u nás objednat i jednobarevný potisk identifikačních náramků z materiálu Tyvek. V takovém případě si můľete náramky objednat rovnou s potiskem zlatou, stříbrnou, červenou, modrou barvou, případně neónovými nebo i daląími barvami. Pouľití potiątěných identifikačních náramků z materiálu Tyvek bychom vám doporučili, pokud plánujete jednodenní nebo bezplatné akce.

HODNOTNÉ TEXTILNÍ NÁRAMKY S VELMI KOMFORTNÍM NO©ENÍM

Naąe látkové identifikační náramky jsou vyrobeny z polyesterového saténu. Tento materiál je známý i ze ąňůr na klíče. Jako uzávěr slouľí plastový krouľek, který lze díky malým protiháčkům zasunout jen jedním směrem. Při zapínání tak nejsou potřebné kleątě a tyto textilní náramky nelze otevřít ani zpětným vysunutím krouľku. Vzhledem k pouľitému materiálu a jeho kvalitě působí látkové náramky o něco hodnotnějąím dojmem neľ levnějąí náramky, které vypadají jako papírové. Tkané identifikační náramky z látky jsou pevné i trvanlivé a na dotek jsou sametově měkké. Tyto o něco draľąí identifikační náramky z látky se v praxi osvědčují předevąím na vícedenní nebo honosnějąí akce.

POTI©TĚNÉ IDENTIFIKAČNÍ NÁRAMKY JAKO REKLAMNÍ PROSTŘEDEK, S NÍM® SE POJÍ VZPOMÍNKY

Neměli byste podceňovat ani emocionální hodnotu, jako mají tyto vysoce kvalitní identifikační náramky z látky pro návątěvníky. Ne nadarmo nosí nadąení návątěvníci festivalů své pásky na zápěstí jeątě dlouho po skončení akce, a to i jako náramky pro vąední den. Identifikační náramky z látky se stále častěji pouľívají místo klasických vstupenek také na kreativních veletrzích či akcích. Výhody jsou zřejmé: Tkaný polyesterový satén je příjemný na dotyk, je voděodolný a tím i trvanlivý a díky své kvalitě působí hodnotným dojmem. Na tyto náramky můľete navíc pohlíľet jako na doplňkové reklamní nosiče, které vaąi hosté nosí na zápěstích, takľe poutají pozornost.