Samopropisovací papír

SAMOPROPISOVACÍ PAPÍR PRO RYCHLÉ ARCHIVOVÁNÍ

Dokonce i v éře digitalizace to jde mnohdy s blokem a propiskou prostě rychleji. Zákazníci činní v oblasti gastronomie, stavebnictví, maloobchodu a podobně si nadále nechávají tisknout sady ze samopropisovacího papíru, slouľící jako stvrzenky nebo zakázkové listy k archivaci. Kdyľ váą dodavatel čeká třeba na nádvoří hotelu na potvrzení o příjmu zboľí, nevtiskne svému odběrateli do ruky iPad, ale jen propisku, aby si nechal podepsat horní list sady samopropisovacího papíru. Rychle a přímo na místě tak získá potřebný podpis a předá odběrateli kopii dokladu. Menąí butiky nebo obchody si mohou objednat samopropisovací papír, známý téľ jako samopropisovací sady, slouľící jako účtenky. Samopropisovací papír umoľňuje, aby zákazníci navzdory analogovému účtování bez prodlevy obdrľeli potřebný paragon. A také v oblasti gastronomie nalezneme jeątě stále podniky, v nichľ se samopropisovací papír často pouľívá. V případě potřeby lze koneckonců vąechny tyto doklady později digitalizovat, aby je bylo moľné co nejdéle archivovat.

SAMOPROPISOVACÍ BLOKY S DĚROVÁNÍM A ČÍSLOVÁNÍM STRAN

Samopropisovací sady si můľete objednat v provedení s druhým nebo i třetím listem. Tyto sady si také můľete nechat v závislosti na daném pouľití svázat do různě silných bloků, obsahujících 15 aľ 50 sad. I jednotlivé sady si můľete objednat dle svého výběru ve variantě s druhým nebo také třetím listem. Horní list je přitom vľdy bílý s moľností čtyřbarevného potisku. U spodních listů, které mají ľlutou či růľovou barvu, se pouľívá jednobarevný potisk. V zájmu zajiątění bezproblémové archivace pro vás můľeme samopropisovací papír opatřit děrováním pro uloľení do pořadačů a na přání také číslováním. Kdyľ si u nás necháte vytisknout samopropisovací papír, můľete si objednat bloky od nákladu 50 kusů, zhotovené z papíru s gramáľí 60 g/m aľ 90 g/m.

FORMÁT URČUJE ÚČEL

Nabízíme řadu různých formátů, na něľ si můľete objednat tisk samopropisovacích sad. Kromě standardních formátů jako A6, A5, A4 a A3 nabízíme i speciální formáty, například DL (21 x 10,5 cm) nebo 1/6 DIN (21 x 20 cm). Pro gastronomické podniky doporučujeme bloky o rozměrech 6,5 x 14,8 cm. Mají stejnou velikost jako číąnické bločky, vejdou se vrchnímu dobře do kasírovací taąky a poslouľí i jako účtenky a doklady pro obsluhu i kuchyni. Samopropisovací papír formátu A4 se hodí k tomu, abyste si na něj nechali natisknout různé formuláře. Vyplněním originálu tak rychle a bez daląí práce získáte potřebné kopie formuláře.