Skládací krabičky

SKLÁDACÍ KRABICE S POTISKEM JAKO NEZAMĚNITELNÉ OBALY

Skoncujte s obaly v nudném designu. Od této chvíle můľete balit své reklamní dárky, drobné pozornosti i prodávané zboľí do skládacích krabic nezaměnitelného vzhledu. Na základě zaslaných tiskových dat vám zhotovíme osobité krabice z hladkého kartonu. Dobře zabalené dárky a výrobky k prodeji tak budou působit jeątě hodnotněji. Často totiľ záleľí na samotném obalu, zda vzbudí pozornost potenciálního zájemce, nebo kolem něj lidé jen nevąímavě projdou. Proto vám doporučujeme skládací krabice, které vystupují z běľné ąedi a přitom se hodí k vaąemu produktu a podniku. Skládací krabice s individuálním potiskem, které pouľijete jako dárková balení, dokáľí tyto poľadavky splnit a navíc usnadňují opětovné rozpoznání zboľí. Navrhněte si vlastní skládací krabice třeba s obrázky posilujícími image, ve firemních barvách, se svým logem a sloganem.

POTISK SKLÁDACÍCH KRABIC JE TO TAK SNADNÉ

Chcete-li skládací krabice s potiskem vyuľít jako osobité obaly na dárky, můľete zvolit naąe krychlové krabice různých velikostí, dostupné v rozměrech 4 x 4 cm aľ 10 x 10 cm. Objednat si přitom můľete jen takové mnoľství, které potřebujete. Koncepce naąí tiskárny umoľňuje, abyste si skládací krabice objednávali i v poměrně malých nákladech od 100 kusů. Díky moderním technologiím, jako je digitální tisk, je z ekonomického hlediska moľná i malosériová výroba. Potiątěné skládací krabice dodáváme na plocho, tzn. neposkládané. To umoľňuje nekomplikovanou přepravu a krabice tak můľete prostorově úsporným způsobem skladovat, dokud je nebudete potřebovat. Sloľení skládací krabice je díky předem vyraľeným liniím skladu jednoduché. Stačí jen několik hmatů a pohybů a karton dostane podobu krychlové krabice. Fixaci zasouvacího dna zajią»uje dolní klopa. Nyní se do krabice vloľí výrobek a poté se zasouvací klopou zajistí její víko. Na chromokartonové krabice pouľíváme materiál, který umoľňuje dosáhnout vynikajících tiskových výsledků.

SKLÁDACÍ KRABICE VE TVARU KRYCHLE PRAKTICKÉ A V®DY PO RUCE

Díky praktickému krychlovému tvaru lze potiątěné skládací krabice bez problémů skladovat ve skříni i ve sloľeném stavu, tzn. stohované na sebe. Kdyľ je uľ předem naplníte, budete mít rychle po ruce zabalený dárek. To se můľe hodit třeba při úspěąném uzavření smlouvy nebo jako malá pozornost po zajímavém rozhovoru se zákazníkem. Skládací krabice s individuálním potiskem uľ nejsou jen ochranné obaly na produkty. Stávají se jiľ nedílnou součástí celé reklamní kampaně. Platí to předevąím tehdy, pokud se váą tiskový motiv opakuje na různých reklamních prostředcích, například na nákupních taąkách s drľadly nebo na obsahu vaąich skládacích krabic.

Tip: Kdyľ se rozhodnete pro potisk skládacích krabic, můľete si objednat i jiné druhy krabic: Náą sortiment také zahrnuje dvoudílné krabičky s odnímatelným víkem, polątářkové krabičky a dárkové obaly na láhve.