Velkoformátové lepicí fólie

Libovolný formát

Standardní formáty

NEJRŮZNĚJ©Í TVARY A FORMÁTY

Vytiskneme vám samolepky mnoha různých tvarů a formátů. Potiątěné samolepicí fólie tak mohou mít mnohostranné vyuľití. Kromě běľných velikostí, odpovídajících standardním formátům, vám také nabízíme samolepicí fólie mimořádně velkých rozměrů, vhodné k realizaci velkoformátové reklamy. Na přání vám díky moľnosti volného zadání formátu zhotovíme i samolepicí fólii poľadované velikosti. Tyto fólie se dokonale hodí k venkovnímu pouľití. Prostřednictvím volby obrysového řezu také můľete určit tvar samolepicí fólie. Potřebujeme k tomu jen individuálně vytvořená tisková data, která obsahují konturu řezu. Kromě toho se můľete rozhodnout pro potisk krycí PVC fólie bílé barvy nebo zvolit transparentní fólii, při jejímľ pouľití zůstanou některé části motivu průhledné. Jak uľ napovídá samotný název, je zadní strana samolepicí fólie opatřena vrstvou lepidla a nelze ji proto potisknout.

POTI©TĚNÉ SAMOLEPICÍ FÓLIE S MNOHOSTRANNÝM VYU®ITÍM

Potiątěné fólie se skvěle hodí k nalepení na skleněné výlohy. Pouľitím tohoto účinného reklamního prostředku můľete vzbudit zájem potenciálních zákazníků, procházejících kolem vaąí výlohy. Optimálně tak vyuľijete dostupnou plochu, na níľ umístíte kvalitní reklamu, která utkví v paměti zákazníků. Fólie dobře drľí nejen na prosklených plochách, ale i na jiných hladkých a očiątěných povrąích, respektive podkladech. To zvyąuje mnoľství moľných oblastí nasazení. Samolepicí fólie se hodí i na podlahové samolepky nebo k pouľití ve venkovních prostorách. Počítáte-li s venkovním pouľitím samolepicích fólií, doporučujeme jejich laminování, zajią»ující ochranu před poąkrábáním a povětrnostními vlivy. Tuto úpravu vám nabízíme jako doplňkovou sluľbu.

SAMOLEPICÍ FÓLIE S KVALITNÍM POTISKEM DOKONALE OSTRÝMI BARVAMI

Naąe samolepicí fólie jsou vyrobeny z PVC, takľe jsou odolné proti roztrľení i vůči působení tepla. Potisk vaąím motivem se provádí technologií digitálního tisku. Skvěle se zde proto uplatní barvy a je moľné dosáhnout vynikajících tiskových výsledků, na které bude radost pohledět. Díky svému hladkému a lesklému povrchu, jakoľ i vysoké gramáľi 255 g/m, jsou fólie z PVC velmi pevné na omak a dají se snadno odloupnout z ochranného nosného papíru.