Vizitky

VIZITKY S DLOUHOU ®IVOTNOSTÍ

Dlouhé konverzace i krátké zdvořilostní rozhovory lze skvěle zavrąit výměnou vizitek. Kladný dojem, který ve vaąem protějąku zanechal osobní rozhovor, můľete potvrdit hodnotně působící vizitkou a zajistit si tak, aby tento dojem přetrval aľ do daląího kontaktu. Při svém výběru druhů papíru jsme proto věnovali zvláątní pozornost tomu, abychom kromě kvalitního provedení nabízeli i velmi pevný papír. Máte tak moľnost vyjádřit svou osobnost a předávat vizitky s dlouhou ľivotností!

ZÁLE®Í NA PAPÍRU: JEDNODUCHÉ POVÝ©ENÍ VIZITEK

U naąich klasických vizitek se můľete rozhodnout třeba pro působivý křídový papír, lesklý papír Chromolux nebo ekologický recyklovaný karton. Nabízí se vám tak řada různých moľností tisku vizitek, které udělají ľádoucí dojem. V kategorii klasických vizitek je nejoblíbenějąí křídový papír s gramáľí 300 g/m. Vyznačuje se vysokou pevností a intenzivní reprodukcí barev a skvěle se hodí pro ty, kteří rozdávají velké mnoľství vizitek, například na různých akcích, veletrzích a jiných událostech. Při zcela mimořádných příleľitostech se s naąimi exkluzivními vizitkami můľete odliąit od masy ostatních. Jednostranně potiątěné obchodní navątívenky se vyrábějí ze silnějąího papíru, takľe jsou jeątě pevnějąí. Favoritem naąich zákazníků je karton Diplomat s gramáľí 290 g/m, umoľňující díky svému zářivě bílému povrchu obzvláątě intenzivní reprodukci barev.

VIZITKY LETTERPRESS PRO WOW EFEKT

Natiskneme vám neobyčejné vizitky technologií letterpress (knihtisku). Tento zvláątní druh tisku propůjčí povrchu vizitky reliéfní vzhled. Také gramáľe pouľitého papíru jsou oproti naąim klasickým vizitkám velmi vysoké, díky čemuľ jsou tyto produkty mimořádně pevné. Knihtiskové prvky navíc vizitkám propůjčují zvláątní texturu.