Reklamace

Nejste spokojen(a)?
Pokud by n tisk neodpovdal vaim pedstavm nebo vykazoval njak nedostatky, budete mt monost clen popsat pslun problm a sdlit nm dleit informace pro nsledn zpracovn. Jakmile budeme mt k dispozici potebn data a doplujc informace (fotografie nebo vadn vtisky), pezkoumme vai reklamaci a pedlome vm co nejdve nvrh jejho een.

Abyste mohl(a) odeslat reklamaci, respektujte prosm nsledujc pokyny.
Zpt do zkaznickho tu

Zpt do zkaznickho tu

Reklamace nm tak mete nahlsit pouze podle objednvky.

Kliknte na "Pehled objednvek" v sti "Nae sluby" ve svm zkaznickm tu.

Podrobnosti a akce

Podrobnosti a akce

V pehledu objednvek naleznete dleit informace tkajc se vaich zakzek.

Vyberte zakzku k reklamaci a kliknte na poloku "Podrobnosti a akce".

Reklamovn zakzky

Reklamovn zakzky

Po vbru poloky "Reklamovat zakzku" na prav stran zskte pstup k osobnmu reklamanmu formuli.

Vyplnn a odesln reklamace

Vyplnn a odesln reklamace

U jste na tom sprvnm mst. Zde mete popsat podrobnosti a chyby a pak nm reklamaci odeslat.

Protoe nememe uznat reklamace zpsoben nesprvnmi tiskovmi daty, prosme vs o kontrolu, zda vmi odeslan data odpovdaj naim poadavkm. Informace, kter se tkaj tohoto tmatu, naleznete v sti "Info k datm", resp. v sti "Podrobnosti" na pslun produktov strnce.